Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Taxivervoer
gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 22 juni 2006, documentnummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder gedeponeerde Algemene Voorwaarden Taxivervoer door Koninklijk Nederlands Vervoer op 20 maart 2003, recordnummer 31/2003.

Deze algemene voorwaarden van de KNV Taxivereniging zijn in maart 2006 in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulerend Overleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs als dit wordt vermeld bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden Taxivervoer
wordt verstaan ​​onder: 1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per auto als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij het tarief vooraf is overeengekomen of met behulp van de taxameter wordt bepaald. Bij vervoer hoort ook het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger / Opdrachtgever en Vervoerder gesloten overeenkomst tot het verzorgen van taxivervoer.
3. Taxistandplaats: een voor het publiek toegankelijk deel van de weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s.
4. Auto: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.
5. Passagier: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Vervoerder een Vervoerovereenkomst aangaat.
7. Bestelling:
een. Een opdracht van een natuurlijk persoon aan een Vervoerder die reizigers opwacht bij een Taxistandplaats;
b. elke andere opdracht van een Reiziger / Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm dan ook.
8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, inclusief zijn Personeel, die zich ertoe verbindt personen per auto te vervoeren.
9. Personeel: Personeel in dienst van Vervoerder, waaronder begrepen hulppersonen, die niet in dienst zijn van Vervoerder, maar die wel namens Vervoerder dienst doen in een vervoermiddel van Vervoerder of een aan Vervoerder ter beschikking gesteld vervoermiddel.
10. Handbagage: bagage die een Reiziger bij zich heeft als gemakkelijk te dragen, draagbaar of verrijdbaar, inclusief levende dieren, alsmede voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage worden toegelaten.

Artikel 2: Werkingssfeer van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, als bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van een Vervoerovereenkomst

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand nadat de Vervoerder een Bestelling heeft aanvaard. In geval van een bestelling als bedoeld in artikel 1 onder 7a. is Vervoerder verplicht deze bestelling te aanvaarden, behoudens het bepaalde in artikel 7 zesde lid. De verplichtingen van Vervoerder gelden ook voor de Passagier die niet als Opdrachtgever optreedt. Door het accepteren van de reis treedt Reiziger toe als partij bij de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging van de Vervoerovereenkomst

1. Vervoerder kan de reis per direct staken en daarmee de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger zodanige overlast veroorzaakt dat van Vervoerder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Reiziger vervoert. In dat geval kan Vervoerder de Passagier gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. In een geval als bedoeld in lid 1 is Vervoerder niet gehouden enige schade aan de Reiziger te vergoeden.
3. Bij tussentijdse beëindiging is de Reiziger, indien het tarief via de taxameter wordt bepaald, het op het moment van beëindiging van de reis door de taxameter aangegeven bedrag verschuldigd. Indien voor aanvang van de reis een tarief is overeengekomen, is de Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de reis.
4. Reiziger / Opdrachtgever kan de bij Vervoerder bestelde reis voor aanvang van de reis annuleren. In een dergelijk geval is de Reiziger/Klant gehouden tot het betalen van een vergoeding aan de Vervoerder naar redelijkheid en redelijkheid.
5. Indien Vervoerder niet verschijnt zoals overeengekomen op een bestelde reis, heeft Passagier bij aantoonbare schade recht op vergoeding naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger

1. Reiziger is verplicht
: Om aanwijzingen of instructies op te volgen die redelijkerwijs door Vervoerder zijn gegeven, zoals het plaatsnemen op de door Vervoerder aangewezen stoel;
b. voor de rit de veiligheidsgordel omdoen. Een wettelijk opgelegde boete als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door de Reiziger kan hierop worden verhaald.
2. De Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
a. Schade en/of vervuiling van de Auto;
b. het gebruik van alcoholische dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
c. het dragen en/of gebruiken van verdovende middelen;
d. het gebruik van rookwaren, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, intimidatie, bedreiging of anderszins onbehoorlijk gedrag jegens Vervoerder en/of anderen;
f. Vervoerder op enigerlei wijze hinderen bij de uitvoering van zijn taken.
3. De reiziger is verplicht hetzij het vooraf overeengekomen tarief, hetzij het door de taxameter vastgestelde tarief te betalen.
4. Indien zich voor of tijdens de reis omstandigheden voordoen of zich voordoen aan de zijde van Vervoerder, waarvan de Passagier bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te weten, maar die, indien deze hem bekend waren, redelijkerwijs voor hem hadden kunnen betekenen. om de Vervoerovereenkomst of onder andere voorwaarden niet aan te gaan, is de Passagier bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt door mondelinge of schriftelijke mededeling en de overeenkomst eindigt op het moment van ontvangst daarvan. Partijen zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verplicht elkaar de schade te vergoeden die zij na beëindiging van de Vervoerovereenkomst hebben geleden.
5. Reiziger is bevoegd tussentijds de eindbestemming van de reis te wijzigen; dit met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
6. Indien de Reiziger ervoor kiest de deur zelf te openen, is hij verplicht de deur op zodanige wijze te openen dat er geen overlast en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling

Transport dient contant te geschieden met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel, inclusief algemeen erkende vormen van elektronische betalingen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Vervoerder is gerechtigd Passagier/Klant aan te moedigen dat contante betalingen in gepast geld worden gedaan. Vervoerder is niet verplicht als betaling een hoeveelheid munten te aanvaarden waarvan de telling een onevenredige vertraging veroorzaakt.
3. Vervoerder stuurt een factuur aan Passagier / Opdrachtgever indien niet-contante betaling is overeengekomen. Betaling door Reiziger / Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekening
te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Reiziger in verzuim en kunnen kosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling.
4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Reiziger/Klant te verrekenen met haar schulden aan de Reiziger/Klant.
5. Uitvoering op basis van de Vervoerovereenkomst vindt plaats op basis van tarieven zoals door Vervoerder vastgesteld en vooraf aan Passagier/Klant bekend gemaakt.

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder

1. Vervoerder is verplicht de Passagier, alsmede de Handbagage die hij bij zich heeft, op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming
te brengen langs de voor de Reiziger meest gunstige route, hetzij via de snelste of economisch meest voordelige route, tenzij de Reiziger of de meldkamer / meldkamer uitdrukkelijk verzoekt of opdracht geeft te rijden langs een andere route.
3. Vervoerder is verplicht de Passagier te assisteren bij het in- en uitstappen alsmede bij het in- en uitladen van Handbagage, tenzij dit om (verkeers)technische redenen absoluut onmogelijk is.
4. Bij gebruik van de taxameter is Vervoerder verplicht de positie van de taxameter aan het einde van de reis zo lang te verlaten dat de Reiziger redelijkerwijs van de positie op de hoogte zou kunnen zijn.
5. Vervoerder is verplicht de Passagier desgevraagd een ontvangstbewijs te verstrekken waarop in ieder geval het tarief, de bedrijfsnaam, de naam van de chauffeur, de datum en het (globale) tijdstip van de reis zijn vermeld.
6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet houdt aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem van het vervoermiddel te (doen) verwijderen,
indien van Vervoerder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij doen. Reizigers vervoert. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die zijn verkregen in verband met het boeken van ritten of anderszins in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens.
8. Vervoerder is bevoegd, indien dwingende omstandigheden hem daartoe nopen, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. De Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk op de hoogte van de stopzetting en, indien mogelijk, van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de eventuele duur. Bij tussentijdse opzegging geldt als Reiziger, indien het tarief via de taxameter wordt bepaald, het bedrag dat de taxameter op het moment van beëindiging aangeeft.
van de rit. Indien voor aanvang van de reis een tarief is overeengekomen, is de Reiziger een evenredig deel van het overeengekomen tarief verschuldigd over het inmiddels afgelegde deel van de reis.

Artikel 8: Handbagage

1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk in te pakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer te weigeren van Handbagage die naar zijn aard omslachtig, gevaarlijk of verboden is of die schade of vervuiling kan veroorzaken.
Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor
indien Handbagage bestaat uit:
a. Vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
b. explosieve stoffen;
c. gecomprimeerde gassen in reservoirs;
d. zelfontbrandende of licht ontvlambare stoffen;
e. sterk of slecht ruikende stoffen;
f. drugs;
g. munitie.
3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg te betrachten opdat Handbagage van Passagier niet verloren gaat of beschadigd raakt.

Artikel 9: Vervoer van dieren

1. Levende dieren mogen, behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, vervoerd worden in een gemakkelijk draagbare mand, tas of soortgelijk voorwerp dat kan worden neergezet of op schoot kan worden gehouden
. Honden mogen ook op een andere manier vervoerd worden, mits kort aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen indien zij op enigerlei wijze hinder of hinder zouden kunnen opleveren voor de Reiziger of het personeel of indien zij lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Ten aanzien van gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen met betrekking tot de aangifte- en meldplicht en het inleveren en in ontvangst nemen van goederen
: Passagier is verplicht Vervoerder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. het doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. De vervoerder is bevoegd een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring te nemen tegen bewijs. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom houdt, is hij verplicht alles te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem overhandigd object te verkopen na drie maanden of, indien het object niet geschikt is voor bewaring, eerder, voor zover het niet-waardevolle zaken betreft.
c. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een op grond van lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende te overhandigen, indien deze zich binnen drie jaar na melding van de schade meldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp vordert, kan de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. Vervoerder kan administratiekosten in rekening brengen voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom.

Artikel 11: Annulering

1. Reiziger / Opdrachtgever is gerechtigd de eerder gesloten Vervoerovereenkomst met een vooraf overeengekomen tarief te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving
: Indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer, is de Reiziger / Opdrachtgever de vervoerder verschuldigd: 10% van de overeengekomen ritprijs;
b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is de Reiziger / Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
35% van de overeengekomen reissom;
c. indien de annulering niet later dan 2 dagen voor aanvang van het vervoer plaatsvindt, is de Reiziger / Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75% van de overeengekomen reissom; d. als de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige reissom.
2. Indien de Passagier aantoont dat de door de Vervoerder geleden schade minder is dan het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van lid 1, worden deze lagere kosten in rekening gebracht.

Artikel 12: Overmacht

1. Indien Vervoerder door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens Passagier/Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Een tekortkoming kan niet aan Vervoerder worden toegerekend indien deze niet aan haar schuld kan worden toegerekend, noch op grond van de wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde overtuiging voor haar rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger / Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming niet aan de Vervoerder kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Passagier recht op vergoeding van zijn schade tot een maximum met toepassing van de regels inzake ongerechtvaardigde verrijking . het bedrag van deze uitkering.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Vervoerder

1. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de Passagier als gevolg van een ongeval dat de Passagier is overkomen in verband met en tijdens het vervoer. Vervoerder is niet aansprakelijk indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet had kunnen vermijden en waarvan de gevolgen Vervoerder niet heeft kunnen voorkomen. De vergoeding die Vervoerder in voornoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 137.000 per Passagier.
2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan ​​tijdens het vervoer en is veroorzaakt
: Door een ongeval van de Passagier dat voor rekening van Vervoerder komt of
b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder had kunnen vermijden of de gevolgen waarvan een dergelijke Vervoerder had kunnen voorkomen. De vergoeding die Vervoerder mogelijk verschuldigd is bij verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per Passagier.
3. Bij vertraging is de Vervoerder wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1.000,-.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de Reiziger De

Reiziger is in beginsel verplicht de Vervoerder te vergoeden voor de schade die hij of zijn Handbagage Vervoerder veroorzaakt, behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet kon vermijden en voor zover zodanig Passagier heeft de gevolgen ervan niet kunnen voorkomen. Reiziger kan zich niet beroepen op de kwaliteit of het defect van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering

1. Reiziger / Opdrachtgever kan Vervoerder opdragen voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Vervoerder niet aansprakelijk is.
2. Indien de Passagier / Opdrachtgever de Vervoerder heeft opgedragen een dergelijke of zeer beperkte verzekering af te sluiten en de Vervoerder de Opdracht heeft aanvaard en bevestigd, is de Vervoerder aansprakelijk voor de schade die voor de Passagier / Opdrachtgever voortvloeit uit de niet-uitvoering. van de aan Vervoerder gegeven opdracht.
3. Bij zeer waardevolle Handbagage kan Vervoerder de Reiziger / Opdrachtgever verplichten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Vervoerder kan in een dergelijk geval Passagier / Opdrachtgever verzoeken om bewijs daarvan.

Artikel 16: Klachten en geschillen

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat de Reiziger / Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Reiziger/Klant zijn rechten ter zake verliest.
2. Geschillen tussen Reiziger / Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of te verlenen diensten kunnen door Reiziger / Opdrachtgever of Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP. Den Haag.
3. Een geschil wordt slechts door de geschillencommissie in behandeling genomen, indien de Reiziger/Klant eerst zijn klacht bij de Vervoerder heeft ingediend.
4. Nadat de klacht bij Vervoerder is ingediend, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk te worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wenst, dient zij de Passagier binnen vijf weken schriftelijk te vragen zich hiermee akkoord te verklaren. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen zich vrij te achten het geschil na het verstrijken van voornoemde termijn voor te leggen aan de gewone rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het op haar van toepassing zijnde reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt op verzoek toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie worden genomen bij wijze van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de Nederlandse rechter of voornoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
8. Vervoerder spant zich, mede ter voorkoming van geschillen, in om klachten van Passagier serieus en in alle redelijkheid naar tevredenheid van Passagier te behandelen.
9. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, dient Vervoerder de klagende Passagier over de mogelijkheid van het aldus ontstaan ​​van het geschil te informeren bij de in lid 2 bedoelde geschillencommissie.
10. Indien de Passagier Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, dient hij deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder te melden. De aard en omvang van de schade dienen bij benadering te worden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden

1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden alleen wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
2. Nietigheid van een van de bepalingen of leden daarvan in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen of de overige leden onverlet. In dat geval zullen de nietige bepalingen of leden daarvan worden vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, strekking en strekking zoveel mogelijk overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden.
3. Op alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn openbaar.
5. Vervoerder is verplicht bekend te maken op welke wijze Passagier/Klant op zijn verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden tevens kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via internet, onder meer op www.knv.nl